Na jednání valné hromady 6.června 2019 byla zvolena tříčlenná revizní komise, která si ze svého středu aklamací zvolila svého předsedu:

Mgr. Bc. Souček Michal, předseda RK

Kotková Marie, členka RK

Zukal Petr, člen RK

Statut Revizní komise

 Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OS ČUS Blansko řádně vedeny a vykonává-li OS ČUS Blansko činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy OS ČUS Blansko.

Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. Volení členové zůstávají ve funkci i po uplynutí této doby (mimo případů vzdání se funkce, či při odvolání) až do konání nejbližší valné hromady, která provede novou volbu kontrolní komise.

Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům OS ČUS Blansko a členským subjektům OS ČUS Blansko.

Kontrolní činnost dle bodu 6.6. provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů OS ČUS Vyškov, České unie sportu či členských subjektů OS ČUS Blansko. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů OS ČUS Vyškov, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření vlastních zdrojů OS ČUS Blansko,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak OS ČUS Blansko, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím OS ČUS Blansko či prostřednictvím České unie sportu
c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty OS ČUS Blansko.

Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

Funkce členů Revizní komise jsou platné od 25. května 2023 (mandátní období 2023-2027).


Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png