Okresní sdružení ČUS v okrese Blansko, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. Okresní sdružení ČUS v okrese Blansko, z.s., tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Blansko (dle územního členění České republiky). 

OS ČUS v okrese Blansko, z.s. může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu (dále jen ČUS), které provozují svou činnost na území okresu Blansko.

Na základě licence udělené ČUS je Okresní sdružení ČUS v okrese Blansko, z.s. oprávněn užívat označení v podobě OS ČUS v okrese Blansko, z.s.

Činnost OS ČUS Blansko je podporována z programů MŠMT.

Základním účelem a hlavní činností OS ČUS je:

a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti,
b) poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí,
c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných členskými subjekty,
e) provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení
h) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,
i) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
k) spravovat vlastní majetek.Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png