Orgány OS ČUS Blansko podle stanov jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada je nejvyšším orgánem OS ČUS Blansko. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů OS ČUS Blansko. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti OS ČUS Blansko v období mezi zasedáními valné hromady.

Předseda je statutárním orgánem OS ČUS Blansko. Předseda zastupuje samostatně OS ČUS Blansko, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OS ČUS Blansko řádně vedeny a vykonává-li OS ČUS Blansko činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy OS ČUS Blansko.

Stanovy


Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png