Na základě řádného členství v Okresní sdružení ČUS v okrese Blansko, z.s. je držitelem licence pro Okresní sdružení, na základě speciálního členství v České unii sportu, z.s. (dále jen ČUS).

Řádný člen Okresní sdružení ČUS v okrese Blansko, z.s. obdrží, v případě splnění podmínek členství v ČUS, Evidenční list člena ČUS který ho opravňuje využívat všechny výhody členství.

Jde například o úrazové pojištění účastníků sportovních akcí sdružených spolků. V případě, kdy je klub členem pouze svazu, by se na něj takové pojištění nevztahovalo - potažmo vztahovalo, ale jen na akce, které by klub pořádal z pověření a jménem svazu, nikoli na jeho vlastní akce či tréninky.  Obdobná situace nastává při pojištění odpovědnosti trenérů, nebo při úhradě poplatků ochranným organizacím autorským (OSA, Intergram), kde jednotlivé sdružené spolky svoji příslušnost k ČUS prokazují právě evidenčními listy ČUS, které jsou vydávány okresními sdruženími na základě jejich členství. Členským klubům a tělovýchovným jednotám nabízí ČUS i zvýhodněný nákup softwaru firmy Microsoft za zlomek obchodní ceny. ČUS také podporuje členské spolky z dotačních zdrojů ze státního rozpočtu a ze zdrojů vlastních. Podmínkou je však platné členství v ČUS.

Stát se členem ČUS bez členství v okresním sdružením ČUS není možné, vzhledem k tomu, že organizační struktura ČUS tuto variantu neumožňuje. Dle Stanov ČUS jsou Okresní sdružení ČUS samostatnými právnickými osobami a jsou součástí ČUS. ČUS pak na základě udělené licence přenechává těmto okresním sdružením správu svých záležitostí dle územního uspořádání ČR.

Přijímání členských SK/TJ, je pak jednou z přenesených pravomocí, kdy Stanovy ČUS výslovně upravují, že členství SK/TJ v ČUS vzniká přijetím za člena okresního sdružení, a to v souladu se stanovami tohoto sdružení. Jinak řečeno, ČUS považuje SK/TJ za své členy za předpokladu, že jsou členy příslušného okresního sdružení, a to za splnění všech podmínek členství upravených stanovami okresního sdružení.     

Otázka členství ve sportovním svazu je záležitostí stanov a dalších vnitřních předpisů konkrétního svazu. Obecně v rámci ČUS působí, jak svazy, jejichž kluby nemusí být členy ČUS, tak svazy, které požadují, aby jejich členské SK/TJ byly současně členy ČUS, tj. členy okresních sdružení ČUS.

Upozorňujeme však na skutečnost, že členství ve sportovním svazu v žádném případě nezakládá pro klub členství v ČUS (přestože tento svaz je členem ČUS). Členem ČUS mohou být kluby výhradně prostřednictvím okresních sdružení. Jinak řečeno, pokud klub je členem sdruženého sportovního svazu, ale není současně členem okresního sdružení ČUS, pak není členem ČUS.

Směrnice ze dne 17.5.2016 o bližších podmínkách členství, postupu přijímání a evidenci SK/TJ v ČUS - zde.

Přihláška k dobrovolnému sdružení SK/TJ v ČUS ve smyslu směrnice č. 2/2016 - zde.
Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png